คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จาละ ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และคณะ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

777.txt