พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาใหม่แสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อ คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
ณ อาคารโภชนาคาร 2545

IMG_8591 IMG_8681