ขายข้าว

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วยชาวนา จำหน่ายข้าวหอมมะลิ 105 จากชาวนาทุ่งกุลาร้องไห้ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเมืองเอก