ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 10/2559  เพื่อทบทวนตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560  และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งพิจารณาการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี

IMG_4179 IMG_4175