«

»

ก.พ.
14

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(สายสนับสนุน) ครั้งที่1/2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

ณ 1 เมษายน 2560

 

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

  • แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด  สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน   (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   ภายในวันที่  7 มีนาคม 2560
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2560
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน   ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
  • รวบรวมเสนอคณบดี ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560