ประกาศ
กำหนดการในการดำเนินการสรรหา
และหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 1/2560

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฉบับที่ 2/2560

กำหนดการ หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา

เอกสารหมายเลข 2.1 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.3 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.4 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.5 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.6 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2.7 ดาวน์โหลด

เอกสารแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลด