ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2559   เมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน  2559   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี