ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล และดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี