บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2559   ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี