โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานสำนักงานตามแนว Thailand 4.0”  เมื่อวันที่ 20 – 23 มกราคม 2560  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี