ผู้ช่วศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2560   เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี