คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบโปรแกรมการให้บริการนักศึกษา   เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2560   ณ อาคารฝึกอบรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี