มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดงานวันราชมงคลและงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2554    วันที่ 15 กันยายน 2554 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผู้เกษียณ 3 ท่านได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ บุญลิขิต, ดร.สมพร คนยงค์    และคุณถวิล  โยเหลา    เข้ารับโล่และของที่ระลึก   จากอธิการบดี รศ.นำยุทธ    สงค์ธนาพิทักษ์   ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี