คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยทางสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มารับบริจาคโลหิต ในวันที่ 19 กันยายน 2554   ณ อาคารโภชนาคาร (ศูนย์รังสิต)