ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ และอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร” และด้านการวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3