สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   จัดโครงการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปัญหาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  ณ อาคารโภชนาคาร 2545