สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และร่วมหารือกับผู้บริหารคณะ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560