คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ “พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558” สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์  (สาขาสัตวศาสตร์) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี