นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน    ณ สุระสิงห์ฟาร์ม (นายวิบูลย์ ไวยสุระสิงห์) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทางด้านการเลี้ยงโคเนื้อ และการตลาดที่สามารถทำการผลิตได้อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความรู้ ประสบการณ์  ในรายวิชา การผลิตโคเนื้อ-กระบือ อาจารย์ผู้สอนโดย ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ