นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานโรงงาน บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานรังสิต) คลอง13 โค้กเวิลด์  และบริษัท กรีนสปอต จำกัด เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำอัดลม และน้ำดื่ม ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์  ในรายวิชา เทคโนโลยีเครื่องดื่ม ผู้สอนโดย ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร