นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบบรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตผลการเกษตรที่ใช้ในปัจจุบัน ในรายวิชา เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ผลิตผลเกษตร   ผู้สอนโดย ผศ.ดร.วรินธร พูลศรี