โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   เมื่อวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม อาคารศูนย์บริการความรู้