โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย  ในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ  ให้ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมในการเข้าทดสอบ วัดระดับความรู้  เมื่อวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารศูนย์บริการความรู้