มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประชุมติดตาม  ทีมอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์รังสิต  “มาตรการประหยัดพลังงาน”   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย