โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการจัดการเรียนรู้ของคณะ   เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560   ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี