ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องเบิกจ่าย  และติดตามการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560   ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี