มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี