ดร.ศรินญา สังขสัญญา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร  ให้สัมภาษณ์ ช่อง RAMA CHANNEL  เรื่อง  น้ำจันทร์เทศ ชะลอวัยต้านแก่