บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตรปริญญาตรี   เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง 806 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี