อาจารย์ของคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และตัวบ่งชี้ สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ ห้อง 806 อาคาเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น