ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2560  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2560   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี