คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ครั้งที่ 2 (รอบการประเมิน 1 เมษายน – 30 กันยายน 2560)

เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าจ้าง

ณ 1 ตุลาคม 2560

คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้

ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70)

ประกอบด้วย

  • แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด  สำหรับประเมินตนเอง และผู้ประเมิน   (รองคณบดีทั้ง 3 ท่าน และคณบดี)

ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี                       ภายในวันที่ 8  กันยายน  2560
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่   12 กันยายน 2560
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 15 กันยายน  2560
  • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน          ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
  • รวบรวมเสนอคณบดี                          ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560