ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2560   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี