ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  ร่วมแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560”   วันที่ 8 กรกฎาคม 2560   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ จ.ชลบุรี