บุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายอาเซียน   เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน ด้านความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560   ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี