คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมอาจารย์ เพื่อแจ้งข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานภายในของคณะฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี