คณะกรรมการการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี 2555 (ในรูปแบบ Cluster อาหาร)ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามยุทธศาสตร์