ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2560  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี