คณาจารย์ของคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ CDIO   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560   ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี