ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธิ์ คณบดี  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2560   ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี