นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาสัตวศาสตร์ ฝึกผสมอาหารสัตว์ ในรายวิชาหลักการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม ผู้สอนโดยอาจารย์อชิรา ผดุงฤกษ์