สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ให้กับอาจารย์ของคณะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี