บริษัท HENRITEX(M) SDN.BHD กิจการฟาร์มไก่ไข่ จากประเทศมาเลเซีย ให้ข้อมูลการรับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ จำนวน 4 คน เพื่อฝึกสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี