ผู้บริหารคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตร 4.0 ของทีมพิมพ์ (Public Private Innovation Team Thailand, PPITT) สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ด้วยการบูรณาการระหว่างคลัสเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตร คลัสเตอร์มันโคราช คลัสเตอร์โคนมอินทรีย์ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี