คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานสายสนับสนุน

(ข้าราชการพลเรือน /พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานราชการ /ลูกจ้างประจำ /ลูกจ้างชั่วคราว)

 ครั้งที่ 1 (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

เพื่อเลื่อนค่าจ้าง และประเมินการปฏิบัติงาน

ณ 1 เมษายน 2561

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน

 • ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว (ประจำสำนักงาน/ประจำสาขาวิชา) (รับได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล)
 • ข้าราชการพลเรือน  คณะจึงขอกำหนดให้ข้าราชการพลเรือน (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  (ร้อยละ 70) ประกอบด้วย
  แบบประเมินข้าราชการพลเรือน สายสนับสนุน  ดาวน์โหลด  
  แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)  (แบบ ปพ.)  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.)  ดาวน์โหลด
 • พนักงานมหาวิทยาลัย คณะจึงขอกำหนดให้ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ทุกท่าน โปรดดำเนินการดังนี้
  ฉบับที่ 1. ปฏิบัติงานสำนักงาน/สาขาวิช ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (ร้อยละ 30)    (แบบ ปพ.) 
  ดาวน์โหลด
  ฉบับที่ 3.  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบสรุป ปม.) 
  ดาวน์โหลด
 • พนักงานราชการ  ดาวน์โหลด  จำนวน 4 ชุด  (หัวหน้างาน /รองคณบดี/หัวหน้าสำนักงาน/คณบดี)

จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  ดาวน์โหลด
  – ข้าราชการพลเรือน
  – พนักงานมหาวิทยาลัย 
  – พนักงานราชการ
  – ลูกจ้างประจำ ระดับ 3 ขึ้นไป 

หมายเหตุ   นำส่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ  ตามกำหนดดังนี้  (พร้อมแนบเอกสารประกอบการประเมิน)

 •  หัวหน้าสาขา  /หัวหน้าแผนก                ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
 • หัวหน้าสาขาวิชา                                   ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561
 • หัวหน้าสำนักงานคณบดี                        ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
 • รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา               ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย              ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน           ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561
 •  รวบรวมเสนอคณบดี                              ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
 •  นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน

***แจ้งให้เตรียมพร้อมรับการประเมิน ในเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของทุกปี***