อาจารย์และนักศึกษาของคณะ นำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th ICERD-International Conference on Environmental and Rural Development เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Nay Pyi Taw ประเทศพม่า