นักศึกษาปีที่ 2,3 และ4 สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร เข้าฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร” โดย ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี