คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 และการจัดการเรียนรู้ของคณะ เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 อาคารสำนักงานคณบดี