นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในรายวิชาโรคพืช
ผู้สอนโดย ดร. พราวมาส เจริญรักษ์