«

»

มี.ค.
07

ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการผลิตพืช ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในรายวิชาโรคพืช
ผู้สอนโดย ดร. พราวมาส เจริญรักษ์