นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ จัดสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 70 ปี เกษตรปทุมธานี